JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla JK Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; JK Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tedarikçi Yetkilisi

Veli / Vasi / Temsilci

Hissedar/Ortak

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Ziyaretçi

Çalışan Adayı

Stajyer

Belge Aslı

Yazılım Programı - Yurtiçi

Bilgisayar Ortamı

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form - Belge

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Sözleşme İmzalanması

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Açık Rızanın Alınması

İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kamu Görevlisi

Distribütör

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Dava, İcra Dosyası Tarafı

Doktor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Çalışan Yakını

Belge Aslı

Yazılım Programı - Yurtiçi

Bilgisayar Ortamı

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form - Belge

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Sözleşme İmzalanması

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

KİŞİ GRUPLARI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Tedarikçi Yetkilisi

Veli / Vasi / Temsilci

Hissedar/Ortak

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Ziyaretçi

Çalışan Adayı

Stajyer

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Hissedarlar

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Diğer - Müşteri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Ortakları

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Yükümlülük

Mahkeme Emri

Sözleşme

Bilgilendirme

Operasyonel İşlemler

İdare Talebi

Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi

Veri İşleyenlere İletim

Sözleşme

Operasyonel İşlemler

Yasal Yükümlülük

Ticari Amaç

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Düzenleme

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Sözleşmenin Varlığı

Açık Rıza Varlığı

Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının varlığı

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Açık Rıza

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

KİŞİ GRUPLARI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

 

Kamu Görevlisi

Distribütör

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Dava, İcra Dosyası Tarafı

Doktor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Çalışan Yakını

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yasal Yükümlülük

İdare Talebi

Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi

Yasal Yükümlülük

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Yükümlülük ve taahhütlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması

Kanundan kaynaklanan diğer işleme şartlarının varlığı

Yasal Düzenleme

Açık Rıza

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.jimmykey.com adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • Yedi Eylül Mh. Celal Umur Cd. No: 6/E Torbalı/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • [email protected] adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

JK Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi