Gizlilik Politikası:

J.K. Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (“Jimmy Key” ve/veya “Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Jimmy Key Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Jimmykey.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, Jimmy Key tarafından işletilmekte olan www.jimmykey.com internet sitesi (“site” olarak anılacaktır) ve mobil uygulama ("uygulama" olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Jimmy Key ile paylaşılan veya Jimmy Key’in, Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Jimmy Key tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Jimmy Key, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin site ve uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve site ile uygulamanınişleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Jimmy Key tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Jimmy Key tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Jimmy Key ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Jimmy Key’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, şirket, Veri Sahipleri’nin site ve uygulama üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için site ve uygulamanın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Jimmy Key, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde J.K. Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, site ve uygulama üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.jimmykey.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Jimmy Key tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Jimmy KEy, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirketin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Çerez Politikası:

İş bu çerez politikamız, gizlilik, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarının bir parçası olarak çerezlerin kullanımı ve bunlara ilişkin yapabileceğiniz seçimler hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan www.jimmykey.com internet sitesi ve uygulamaları ile bu sitelerle sınırlı olmayan sahibi olduğu diğer internet sitelerinde (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, trafiği analiz edebilmek ve internet sitelerimizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek için çerez/çerezler kullanıyor olabiliriz.

Sitelerde bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden Site ürünlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. Çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir.

Çerez Türleri

 1. Sürelerine Göre Çerezler: Tarayıcının veya cihazın kapatılması ile siliniyorsa oturum çerezi; silinmiyor ise kalıcı çerez söz konusudur.
  • Oturum Çerezleri
  • Kalıcı Çerezler
 2. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler: Çerezlerin en genel ayrımları aşağıdaki gibidir. Bu çerezlerin çok daha ayrıntılı versiyonu ile birlikte tanımlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
  • Zorunlu Çerezler
  • İşlevsel Çerezler
  • Performans-Analitik Çerezler
  • Reklam/Pazarlama Çerezleri
 3. Taraflarına Göre Çerezler: Çerezlere erişebilen kişilere göre yapılan ayrımdır. Birinci taraf ile kastedilen site sahibidir; Üçüncü taraftan kastedilen ise çereze, site sahibi dışında erişen herkes olabilmektedir.
  • Birinci Taraf Çerezleri
  • Üçüncü Taraf Çerezleri

 

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

Aşağıda yer alan çerezlere internet sitemizde işlenmekte olup, işlenen çerez adı, işleme amacı, erişenler ve saklama süresi ile birlikte aşağıda yer almaktadır. Saklama süresinin başlangıcı için bilgi, kullanıcı tarafından gönderiliyor ise (Örneğin form, butona tıklama vs.) işlem tarihinden itibaren; anlık olarak toplanıyor ise (Örneğin Youtube’da videonun kaçıncı dakikada kaldığınız) siteyi son ziyaret tarihinden itibaren süreler işlemeye başlayacaktır.

Çerez İsmi

Çerezin Amacı

Çerez Tipi

Çerezin Saklama Süresi

Kullanıcı Girdili Çerezler

Kullanıcı tarafından doldurulan bir form veya tıklanan bir buton aracılığıyla üretilen çerez türüdür.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

1 Yıl

Kimlik Doğrulama Çerezleri

Kişinin kimlik tespitinin yapılması için doldurulan çerezlerdir. Kullanıcı adı ve şifre örnek gösterilebilir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri

Kullanıcı tarafından talep edilen bir hizmet kapsamında güvenliği arttırmak için kullanılan çerezlerdir. Örnek olarak ardarda oturum açma taleplerinin engellenmesi örnek gösterilebilir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri

Multimedya oynatıcısının (Video, ses, animasyon vb.) çalışmasına imkan sağlayan çerezlerdir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri

İnternet yoğunluğundan kaynaklı sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan çerez türüdür.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcı tercihlerini kaydederek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan çerezlerdir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

1 Yıl

Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı Çerezleri

Sosyal ağlara yönlendirme yapan modüllerin çalışmasına imkan veren çerezlerdir. Blog yazılarının altına eklenen beğen ve paylaş butonları örnek olarak gösterilebilir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler

Açık rızaya tabi olan durumlar için onay imkânı sağlayan çerezlerdir. çerez onayı için kullanılan banner ve pop-uplar bu duruma örnektir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

1 Yıl

Birinci Taraf Analitik Çerezler

Site trafiği ve ziyaretçiler konusunda istatistiksel bilgileri derleyen çerezlerdir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

2-5 Yıl

İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan Çerezler

Sitedeki güvenliği sağlamak için kullanılan çerezlerdir. Örnek olarak hesaba aynı anda giren cihaz sayısını sınırlayan bir çerez verilebilir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Sosyal Eklenti Takip Çerezleri

Bu durumda üçüncü taraflarla kişisel veri paylaşımı söz konusu olan bir çerezdir. Açık rıza alınarak veri işlenmesi mümkün olacaktır.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

Oturum Süresi Boyunca

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama gibi işlemler için ve reklamcılık amacıyla kullanılan çerezler örnek gösterilmektedir.

Birinci Taraf
Üçüncü Taraf

2-5 Yıl

 

Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Internet Explorer

 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Safari

 1. Safari Tercihler'i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Microsoft Edge

 1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
 2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

Opera

 1. Tarayıcınızın “tercihler” bölümüne gidin.
 2. “Gelişmiş” bölümünü seçerek. Çerezler bölümünden çerezlerle ilgili düzenleme yapabilirsiniz.

Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
 4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
 5. Çerezler'i tıklayın.
 6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki “Kaldır” simgesini tıklayın

Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

 

İşbu çerez politikası ile birlikte çerezler harici kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için www.jimmykey.com adresinde yer alan aydınlatma metnini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez politikamız 15.09.2022 tarihinde düzenlenmiş ve güncellenmiştir.

 

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Jimmy Key’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Jimmy Key tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Jimmy Key, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Jimmy Key, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, sitede yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Jimmy Key, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.‘ye aittir. Ek bilgi almak istediğiniz konularda 0  850 277 70 70 numaralı Müşteri Hizmetleri telefonumuzdan, [email protected] eposta adresinden veya www.jimmykey.com/tr/p/Iletisim adresinden Jimmy Key Müşteri Destek Ekibi'ne danışabilirsiniz.

Adres : 7 Eylül Mahallesi Celal Umur Caddesi No.6/E Torbalı - İZMİR / Türkiye
JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.